Kerim Gurbannepesow

Kerim Gurbannepesow

Bu aýdymçynyň suratyny goş


Ýurt: Turkmenistan
Kerim Gurbannepesow Kerim Gurbannepesow Kerim Gurbannepesow
Hemme suratlary görkez
Türkmenistanyň halk ÿazyjysy Magtymguly baÿragynyň eÿesi Kerim Gurbannepesow 1929-njy ÿylda Gökdepe etrabynyň Ÿylgynly obasynda daÿhan maşgalasynda eneden bolÿar.Obada 7-ÿyllyk orta mekdebi gutarÿar.Uruş döwrüniň agyr günleri Kerimi Tejene eltÿär.Ol Tejen etrap gazetinde “Ÿaş kommunistde” öz goşgularyny çykardÿar.1949-njy ÿylda Kerim goşun hataryna çagyrylÿar.Bu ÿerdede ol poeziÿa b/n meşgullanmagy dowam edÿär. Goşun, soldat durmuşy hakda ÿazan onlarça goşgulary “Ÿaş kommunist”, “Sowet Türkmenistany” gazetlerinde çap edilÿär.Ol goşun gulugyny 1951-nji ÿylda gutaryp, 1952-nji ÿylda žurnalistik kärine dolanyp ÿaşKerim Gurbannepesowyň terjime eden ululy-kiçili 250 töweregi eserleri Türkmenistanda terjime edebiÿatynyň altyn hazynasyna girÿär.Türkmenis tanyň halk ÿazyjysy Sahy Jepbarow şeÿle diÿÿär: “K.Gurbannepesow goşgularynyň köpüsi dörände öz nepis sazy bile dünÿä inen,bize şol ajaÿyp heňi tapaÿmak galÿar.Ol heňem başga ÿerde däl-de, halkyň içinde öňden ÿaşäp ÿören äheňleriň,heňleriň arasyndan gözlemeli.” K.Gurbannepesow diňe bir poema, goşgular ÿazmak b/n çäklenmän publistika, proza eserlerini hem ÿazÿar. K.Gurbannepesow Türkmen halkynyň aňynda, kalbynda ajaÿyp şahyr hökmünde baky ÿaşar. 1954-nji ÿylda onuň çalt ösÿän şahyrdygyny subut edÿän goşgular ÿygyndysynyň ikinjisi çap edildi.Kerim Gurbannepesow ellinji ÿyllaryndan başlap, öz eserlerini yzly-yzyna çap edip başlaÿar.”Güÿjümiň gözbaşy”(1952),”Soldat ÿüregi “(1953) “Maşgala mekdep”(1954) “Ÿalta we bagt”(1955),”Taÿmaz baba”(1957),we ş.m goşgulary ÿazÿar. (çeşme: Türkmen edebiýaty 9-synp 441-sahypa)

Wideoklipler