Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler


Ähli aýdymlar > D > Döwlet Annageldiýew

   1 wideoklip bar

   Döwlet Annageldiýew    Döwlet Annageldiýew

Hemme suratlary görkez

Döwlet 1981-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Aşgabat şäherinde dogulýar. Ol orta mekdebi tamamlap, Türkmenistanyň Sport we Turizm Instutynyň Turizm bölüminde ýokary bilim alýar.Döwlet ýokary okuw jaýyny
Hemmesi
tamamlanyndan soň, Nebitdagda gulluk borjuny berjaý edýär.
Döwlet gulluk borjuny tamamlap, diktorlyk wezipesine başlaýar. Işlän döwründe ýurdumyzda meşhur hünärmen diktorlar bilen bile işleşyär. Döwlet ilki-ilkiler teleýaýlymda, radioda, janly hekaýalarda çykyş etýar. Bir wagtyň özünde döredijilik işlerine-de baş urýar we "Ýaşa meň üçin" "Söýdüm men" "Diňe seň üçin" ýaly birnäçe goşgylar döredýär.Döwlet diňe bir goşgy sungaty däl eýsem aýdym aýtmak bilen hem meşgullanypdyr. Muňa onuň aýdan "Gözel Baýramgül" aýdymy mysal bolup biler.
Döwlet Annageldiýew 2004-nji ýylda "Watan" radiokanalynda işlemäge başlaýar.Ol bu döwürde döwlet derejesinde geçirilen birnäçe konsertleri alyp barýar. 2006-nji ýyldan şu güne çenli teleýaýlymda habarlar bölüminde işläp gelýär.
Döwlet diňe öz goşgylary däl eýsem ussat şahyrlarymyzyň eserlerinden "Söýgi näme?!" " Giç bolar" ýaly goşgylary-da okap, ses ýazgylaryny edýär.


Ýurt: Turkmenistan
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   
Bütin aýdymlaryny diňle


Aly tagzym
3 ses
   
541 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Ýaşa men üçin
3 ses
1   
578 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Bagt näme
2 ses
1   
537 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Bolaryn men ýanynda (Bägül Kakalyýewa bilen)
2    1
306 gezek görüldi.   Goşdy 7 ýyl öň     Arzyshka_janan
Diňe sen üçin
7 ses
2    4
609 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Gara gözleň (с Laçyn Mammedowa)
2 ses
3   
941 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Gözledim seni mähriban
   
305 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Giç bolar
6 ses
5    5
581 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Gideli (с Bägül Kakalyýewa)
3 ses
2   
301 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    
Gijeler sende (с Parahat)
1 ses
    1
308 gezek görüldi.   Goşdy 8 ýyl öň    

1 2 3Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2017 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Ringtones - Ringtonlar - jaň sesi
TmTube = Tmhits + YouTube

Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License