Tmhits.com
0 saýtda
Agza girişi    Täze ulanyjy? Agza boluň
Ýükle Aýdymlar, Klipler

Ähli klipler > E > Elnarə


Qəm otağım


Seredip görmeler: 282   Goşdy: 7 ýyl öň   
Reýting:


Ýükledi lost108


Dostuňa iberDüşündirişler (0)

Düşündiriş ýok.
Ilkinji bolup düşündirişiňi goý
Düşündiriş goş

Elnarə
  Bu aýdymçynyň suratyny goş   

Elnarə beýleki klipleri
Qəm otağım
Qəm otağım
282 gezek görüldi


Yuxulu şəhər
Yuxulu şəhər
193 gezek görüldi


Məhəbbət payım
Məhəbbət payım
226 gezek görüldi


Maslahat berlenler


Gynansak-da, bu aýdym üçin maslahat berip bilemok. Öz düşündirişleriňizi we reýtingiňizi goşuň, men hem gowy işläp bilerin


 

 


Türkmenweb-iň başga saýtlary:    Türkmenistanyň täzelikleri    Aşgabadyň fotogalereýasy    Türkmenmail.net poçtasy    Tmawto Awtoulag
Follow Tmhits Music & Videos:

Tmhits Facebook Tmhits Twitter Tmhits Youtube

Copyright © 2005 - 2018 Tmhits.com
Music of Central Asia. Türkmenistan aýdymlary.
Tmhits is a service of Turkmenweb.


Baş sahypa
Biz hakynda
FAQ
Dostlaryňa gürrüň ber
Täsin habarlar
Next: Yzy näme bolar?
Tmhits Blog

Aýdym Saz
Wideoklipler
Tmhits radio
Foto
Agza boluň

Dil: Azərbaycanca O’zbekcha Türkçe
Türkmençe Русский English
Creative Commons License