Saýt barada

Tmhits näme?

Tmhits Merkezi Aziyanyn aýdymlaryny we wideokliplerini özünde jemleýän ilkinji Turkmen aýdym-saz saýty, Tmhits 2005-nji ýyldan bäri öz diňleýjilerine hyzmat edýän we wagta görä özünde birnäçe ösüşlere eýýe bolan saýtdyr. Doly maglumatlary Biz hakynda bölüminde okap bilersiňiz.

Näme üçin hasap açmaly?

Tmhits-de taze hasap achyp:
 • Aýdym we wideo ýükläp bolar
 • Düşündirişleri okap we ýazyp bolar
 • Reýtingde we sowalnamada gatnaşmak bolar
 • Hususy pleýlistleri döredip we dostlaryň bilen paýlaşyp bolar
 • Tmhits agzalary bilen habarlasyp bolar
 • Tmhits täzeliklerinden habar alyp bolar

Ulanyş töleglimi?

Tmhits-de hasaba alyş, online radio hem-de aýdym we wideoklip diňlemek tölegsizdir.

Aýdymlara we wideokliplere nireden seretmeli?

Diňlemek islän aýdymlaryňyzy saýtyn baş sahypasyndaky Klipler we Saz bölümlerinden Ƶanrna görä, Aýdymçy adyna görä we Aýdymçynyň ýaşaýan döwletine görä saýlap diňläp bilersiňiz.

Näme üçin dünýä belli aýdymçylar Tmhitsde ýok? Michael Jakson ýa-da Alla Pugaçowa diňlemek isleýänler näme edip biler?

Tmhits Merkezi Aziýanyň aýdym-saz saýty bolanlygy sebäpli ol aýdymçylaryň eserleri bizde ýok. Eger beýle aýdymçylary diňlemek isleseňiz başga aýdym-saz saýtlary bar. Şeýle saýtlardan gözlemegiňizi maslahat berýäris.

 

Meniň Tmhits-im. Hasap maglumatlary

Hasap nädip açmaly?

Tmhits-de hasap açmak üçin baş sahypadaky Agza boluň bölümine girip ol ýerde soralan soraglara jogap bermek ýeterlikdir.

Eger giriş e-mailimi ýa-da açar sözümi unutsam näme bolar?

Eger-de siz giriş e-mailiňizi ýa-da açar sözüňizi unutsaňyz Agza girişi sahypasynyň aşagyndaky Men ulgama girip bilemok atly bölüme girip, ol ýerdäki soraglara görä bizden kömek sorap bilersiňiz.

Ulanyjy adymy üýtgedip bilýänmi?

Häzirki wagtda ulanyjylar öz ulanyjy adyny üýtgedip bilenok. Şahsy sebäplere göra üýtgetmek isleseňiz bize yüz tutup bilersiňiz.

Halaýanlarym näme?

Her aýdymyň we wideoklibiň aşagyndaky ýa-da aýdymçynyň sahypasyndaky gyzyl ýürek şekiline basyp aýdymy, wideoklibi we aýdymçyny halaýanlarym-a goşup bilersiňiz. Halaýanlarym bölümi halaýan aýdymçyňyzy we eserleriňizi islän wagtyňyz diňlemek üçin peýdalydyr.

Habarnama näme?

Tmhits hasaby bolan her agzanyň saýtdaky agzalar bilen habarlaşmaga mümkinçiligi bardyr. Ony hem habarnama bölümi arkaly amala aşyryp bilersiňiz.

Meniň websaýtym näme?

Saýtda islendik agzanyň maglumatlaryny görmek üçin ol agzanyň websaýtyna girmegiňiz ýeterlikdir.

Gözleg näme üçin gerek?

Tmhits-de islän aýdymlaryňyzy çalt tapmak üçin gözleg funksiýasyny peýdalanyp bilersiňiz

 

Ýüklemek

Aýdym nähili ýüklenilýär?

Saýta aýdym ýüklemek üçin baş sahypadaky ýükle bölümine girip düzgünnamany yzarlamaly.

Aýdymlar diňe MP3 formatda
Faýlyň iň uly möçberi 20 MB
Aýdymy ýüklemezden öň onuň Tmhits-de ýoklugyna göz ýetiriň
Ýüklenen aýdymlar müdirlik tarapyndan barlanandan soň saýtda elýeterlidir.

Näçe isleseňiz ýükläň! Bir aýdymy ýükländen soň, derrew beýleki aýdymy ýükläp bilersiňiz. Saýtda aýdymyňyzyň çykmagyna garaşmak hökman däl.

Wideoklip nähili ýüklenilýär?

Saýta wideoklip ýüklemek üçin baş sahypadaky ýükle bölümine girip düzgünnamany yzarlamaly.
Faýlyň iň ýokary ölçegi 200 MB
Wideony ýüklemezden öň, gaýrat edip onuň Tmhitsde ýoklugyna göz ýetiriň.
Ýüklenen wideo ýolbaşçylar tarapyndan gözden geçirilenden soň saýtda elýeterli bolup bilýär.
Sizden bölümine islän mowzugyňyzdaky wideolary ýükläp bilersiňiz. Emma ýaş çäklendirilen wideolara Tmhits rugsat berenok.

Islegiňize görä ýükläň! Bir wideony ýükläniňizden soň, Siz şol wagtyň özünde Indiki faýllary ýükläp bilersiňiz. Size saýtda wideo görünýänçä garaşmak hökman däl.

Fotosuratlar nähili ýüklenilýär?

Saýta aýdymçynyň fotosuratyny ýüklemek üçin şol aýdymçynyň sahypasyndaky “Bu aýdymçynyň suratyny goş” bölümine girip goýup bilersiňiz.

 

Aýdymçylar üçin

Aýdymçy nähili hasap açmaly?

Registrasiya geçen soñ bize ýüz tutuñ (mail @ tmhits . com), size Aýdymçy hasaby beriler.

Meniň aýdymlarymy menden habarsyz kim ýükleýär?

Tmhitsta herbir ulanyjy aydym/wideo yüklap biler. Egerde materialynyzy ayyrjak bolsanyz dowamyny okan.

Meniň aýdymymy göwnüme ýaramaýan hilde görsem näme etmeli?

Eger aýdymlaryňyzyň ýa-da wideoklipleriňiziň hilini halamasaňyz we sizde ondan gowy hilde bar bolsa, onda mail tmhits.com e-mail arkaly biz bilen habarlaşyň. Biz islegiňize görä üýtgedip bileris.

Meniň we eserlerimiň ýalňyşlyklaryny nähili düzetmeli?

Eseriňizdäki we adyňyzdaky ýalňyşlyklary düzetmek üçin bize ýalňyşy we dogry gornüşini e-mail arkaly ugratsaňyz biz düzederis.

Göwne degiji sözler bilen ýazylan düşündirişleri aýryp bolýarmy?

Eger-de düşündirişde siziň şahsyýetinizi kemsidiji sözler bolsa onda aýyryp bileris. Aýyrmak üçin biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Eserimiň saýtda bolmagyny islämok, näme edip bilerin?

Tmhits aýdymçynyň döredijilik hukugyny mydama hormatlaýar. Şonuň üçin eger öz aýdymlaryňyzyň biziň saýtymyzda bolmagyny islemeseňiz biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

CD we DVD-lerimi siziň saýtyňyzda satyp bilerinmi?

Howwa. Doly maglumatlar üçin biz bilen habarlaşyň.

Taýyn eserlerimden CD ýazyp bilersiňizmi?

Howwa, Tmhitsde taýyn aýdymlaryňyz üçin kämil derejede CD we DVD ýazmana doly mümkinçilik bar. Munuň üçin bir şertimiz bar, ol hem iň az 20 CD ýazdyrmak.

Köp aýdym we wideoklibim bar, size bersem özüňiz ýükleýäňizmi?

Howwa. Bu barada biz bilen habarlaşyň. Biz size islegiňize görä Türkmenistandaky salgymyzy ýa-da ABŞ-daky salgymyzy berip bileris.

Men näme üçin eserlerimi Tmhits-e goýmaly?

Siziň öz eserleriňizi Tmhits-e goýmak arkaly birnäçe peýdalar gazanyp biljegiňize ynanýarys:
 • Ähli raýatlar tarapyndan we hususan ýaşlaryň arasynda tanalmak
 • Muşdaklar bilen göni aragatnaşykda bolmak
 • Biz sizi tölegsiz mahabatlandyrýarys
 • Dünýä arenasyna adyňyzy cykarmak
 • Hususy web sahypaňyz bolar