Mende gownun barmy


1,079 seredip görme

Ýükledi mary557
12 ýyl öň

2


Düşündirişler 2

Creatives (12 ýyl öň)      Habarnama iber
Wepa Ýoldaşybyň stilny geýnişi, owadan ýerler we owadan sahnalar gowy. Kamera kaçestwenny, filterli, studiýa we kameraçylar öz edýän işini bilýär. Bularyň bar gowy. Ýöne, ine ýene scene ýetenok. Şu kliby çykarmankaň azajyk aýdymy diňläp hyýal etmek ýeterlik gowy klip üçin. Sahna gerek. Wepa Ýoldaşybyň "Ýüregimi alyp gitdi" klibynyň başyndaky synag jogaplary görüp dargaşyp gidýän sahnasyny gaty haladym. Şolar ýalyrak döredijilik gerek oglanlara.